Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Kontaktné údaje predávajúceho:

 

Agrobon Bojná s r.o.

so sídlom:

Malé Dvorany 840

956 01 Bojná

 

IČO:00365 545 45

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo: 14116/N,

DIČ: 2021750291

IČ DPH: SK2021750291

 

Prevádzka:       

Agrobon Bojná s r.o.

Malé Dvorany 840

956 01 Bojná

 

Telefón: ++421 38 /5373 733 - 5

E-mail: agrobon@agrobon.sk

Web: www.agrobon.sk

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A

Staničná 9

950 50 Nitra 1 


odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034 
fax č.: 037/ 7720 024 
e-mail: nr@soi.sk

 

1.1 Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Agrobon Bojná s.r.o. so sídlom Malé Dvorany 840, 956 01 Bojná, IČO: 00365 545 45, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo: 14116/N, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

1.2 Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.shop.agrobon.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.shop.agrobonl.sk.

 

1.3  Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu agrobon@agrobon.sk.

 

1.6  Objednávka zaslaná priamo na e-mail alebo fax predávajúceho musí obsahovať:

- meno a priezvisko kupujúceho
- adresu trvalého pobytu
- adresu doručenia tovaru
- telefónne číslo (najlepšie mobilné), na ktorom je možné adresáta (príjemcu) zastihnúť

- e-mailovú adresu
- ak je kupujúcim firma - je nutné uviesť IČO, IČ DPH a prípadne DIČ
- predmet objednávky (tovar, produktové číslo výrobku a množstvo kusov)

 

2. Objednávka

2.1  Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2  Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Agrobon Bojná s.r.o.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
-  prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
-  tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru.

 

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu čo najskôr, najneskôr v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. Výška týchto nákladov môže byť až päťdesiat percent ceny tovaru.

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 - kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí - použite formulár na vrátenie tovaru.

- ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na vlastné náklady spolu s vyplneným formulárom na vrátenie tovaru na našu adresu a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar nesmie byť použitý
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
- tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

 

Upozornenie: Tovar, ktorý je na objednávku, prípadne bol vyrobený špeciálne pre Vás, nie je možné vrátiť! 


Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované a nepreberieme ich.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

Tovar je kupujúci povinný odoslať na vlastné náklady za vyššie uvedených podmienok na túto adresu:

 

AGROBON Bojná s.r.o.

Malé Dvorany 840

956 01 Bojná

SLOVENSKO

 

5. Cenové podmienky

5.1  Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%. Keď je pri tovare uvedená cena 0,-€, tak bude oznámená zákazníkovi aktuálna cena výrobku na vyžiadanie.


5.2  Ceny dopravy sú uvedené v bode 6.


5.3  Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR.

6. Cena dopravy

6.1  Cena dopravy je uvedená vrátane DPH. 

 

6.2  Pri osobnom odbere sa účtuje len cena tovaru, platba vopred na základe predfaktúry.


6.3  Pri výrobkoch, ktoré majú neštandardné rozmery (vzhľadom na prepravu kuriérom) alebo presahujú hmotnosť 50 kg Vás budeme ohľadom ceny prepravy kontaktovať.

 

Cena dopravy pre zásielky mimo Slovenska a na územie členských štátov Európskej únie je taktiež stanovená individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

 7. Podmienky a možnosť platby za tovar

 

7.1  Platbou vopred prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Agrobon Bojná s.r.o. na základe dokladu (predfaktúry) od predávajúceho.  Platba vopred (na základe predfaktúry alebo zálohovej faktúry) sa vyžaduje pri dodávaní tovaru mimo územia SR a pri tovare na objednávku.

 

7.2  Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru kuriérovi.

 

7.3  Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

 

 


8. Dodacie podmienky


8.1  Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. 

 

8.2  Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3  Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty a prepravnej spoločnosti Geis Parcel SK s.r.o.  na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

 

8.4  Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti Agrobon Bojná s.r.o. po vzájomnej dohode.

 

8.5  Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

8.6  Tovar dodávame na území Slovenskej republiky, po dohode aj mimo územie Slovenskej repupliky.

 

8.7  Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za dopravu a balné a prípadne ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim. 

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v spoločnosti Agrobon Bojná s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Agrobon Bojná s.r.o je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

9.3 Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme. Preto si skontrolujete obal a obsah zásielky, výrobok nesmie byť mechanicky poškodený.

 

9.4  Záruka sa mimo iné  nevzťahuje na vady tovaru:

- spôsobené nesprávnym používaním

- nesprávnym skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim

- vzniknuté bežným opotrebením pri jeho používaní.

 

O reklamácii nás môžete informovať osobne, e-mailom, faxom alebo poštou, je potrebné vyplniť reklamačný formulár.


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný odoslať na vlastné náklady za vyššie uvedených podmienok na túto adresu:

 

AGROBON Bojná s.r.o.

Malé Dvorany 840

956 01 Bojná

SLOVENSKO

 

Po doručení reklamovaného tovaru predávajúcemu bude kupujúci o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky dokumenty, ktoré kupujúci s tovarom obdržal pri prevzatí (faktúra, doklad o zaplatení a záručný list). Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky.


9.5 Alternatívne riešenie sporu

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.shop.agrobon.sk

10.1 Spoločnosť Agrobon Bojná s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.agrobon.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


10.2 Spoločnosť Agrobon Bojná s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi. 


10.3 Spoločnosť Agrobon Bojná s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana osobných dát

11.1  Spoločnosť Agrobon Bojná s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky.

V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

 

11.2  Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.


11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

11.4 Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu Agrobon Bojná s.r.o. súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
Pokiaľ bude chcieť objednávateľ zrušiť registráciu, kontaktuje prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu.

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

 

 

 

12. Podmienky ochrany osobných údajov

  1. Definícia pojmov

GDPR - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Objednávateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá dokončí objednávku tovaru objednávacím formulárom.

Poskytovateľ - firma Agrobon Bojná, s.r.o., IČO: 0036554545,Malé Dvorany č.840, 956 01 Bojná.

Osobný údaj - akákoľvek informácia, ktorá vedie k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

  1. Ochrana osobných údajov

2.1.    Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára na dodávku služieb potvrdzuje Objednávateľ, že rozumie Podmienkam ochrany osobných údajov, vyjadruje svoj súhlas s ich znením a akceptuje ich v celom rozsahu.

2.2.    Poskytovateľ spracúva osobné údaje podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.3.    Poskytovateľ používa v rámci zlepšovania kvality služieb súbory cookies. Prezeraním a používaním  webu Objednávateľ súhlasí a akceptuje túto skutočnosť.

2.4.    Objednávateľ má právo na prístup (podľa článku 15 GDPR), opravu (podľa článku 16 GDPR), výmaz (podľa článku 17 GDPR), obmedzenie spracovania  (podľa článku 18 GDPR),  prenositeľnosť (podľa článku 20 GDPR) osobných údajov a právo namietať (podľa článku 21 GDPR).

2.5.    Pre úspešné objednanie platenej verzie sú požadované údaje:

  • Meno a priezvisko
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky služieb a výkon práv a povinností vyplývajúci zo zmluvného vzťahu.

2.6.    Poskytovateľ využíva služby sprostredkovateľov na webhostingové a registrátorské služby. Sprostredkovateľ zodpovedá za zabezpečenie osobných údajov vo fyzickej, softwarovej a aj hardwarovej podobe.

2.7.    Objednávateľovi nevzniká povinnosť uviesť osobné údaje, tie sú však nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy.

2.8.    Poskytovateľ nevykonáva automatické individuálne rozhodovanie podľa článku 22 GDPR.

  1. Práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1.    Poskytovateľ je voči údajom Objednávateľa sprostredkovateľ. Objednávateľ je voči svojim zákazníkom prevádzkovateľ.

3.2.    Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje (meno, priezvisko, kontaktné údaje a adresu) zákazníkov Objednávateľa za účelom predaja tovaru.

3.3.    Objednávateľ sa zaväzuje oznamovať akékoľvek skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie Podmienok ochrany osobných údajov.

3.5.    Poskytovateľ spracováva údaje v súlade s právnymi predpismi a vynakladá úsilie na zabezpečenie osobných údajov proti strate, zneužitiu, zmene a neoprávnenému spracovaniu. Poskytovateľ zabezpečuje, aby k osobným údajom mali prístup len oprávnené osoby Poskytovateľa a sprostredkovateľa. K osobným údajom pristupujú tieto osoby pod vlastnými prístupovými údajmi.

 

 

Tieto podmienky sú platní od 18.05.2018


Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).
Copyright 2015 - 2024 © agrobonbojna